Logo Germanistenverzeichnis
 

Ema Kristo,
Prof. asoc.

Geb. 1976, Professur - Dozent seit 1999, Habilitation 2014, Elbasan, Albanien

Sprachwissenschaft - DaF - Übersetzungswissenschaft (Fachgebiet) - Linguistik - Didaktik (Lehrgebiet)

Kontaktinformationen:

Universiteti i Elbasanit, Fakulteti i Shkencave Humane - Rr. Rinia - 3001, Elbasan

Homepage    

Forschungsgebiete

Monographien - Ema Kristo: Politische Schlagwörter im postkommunistischen Albanien (1990-2001). Harrasowitz Verlag 2013, Wiesbaden. ISBN: 9783447100991

Aufsätze und Beiträge 1. Ema Kristo. Der Lehrberuf in der Wissensgesellschaft. Kompetenzen junger DaF-Lehrer in Albanien, Deutsch von innen – Deutsch von außen, 29 korrik-3 gusht 2013, IDT Bozen, 2013, Itali. 2. Ema Kristo. Besonderheiten des politischen Konfliktdiskurses in der albanischen Tagespresse nach den 1990er Jahren. Konferencë shkencore ndërkombëtare me titull: Sprachentwicklungen und kulturelle Differenzierungen. 5-9 shtator 2012. Mannheim/ Gjermani 3. Ema Kristo/ Gladiola Sadiku. Roli dhe vendi i letërsisë në kurrikulën universitare të gjuhëve të huaja (B/a). Konferencë shkencore ndërkombëtare me titull “Didattica della lingua e della letteratura italiana”. 24-25 shkurt 2012, Elbasan. 4. Ema Kristo/ Gladiola Sadiku. Diferencat gjinore në perceptimin e teksteve letrare. (B/a) Konferencë shkencore ndërkombëtare me titull “Didattica della lingua e della letteratura italiana”. 24-25 shkurt 2012, Elbasan. 5. Ema Kristo/ Gladiola Sadiku. Profesioni i mësimdhënies në shoqërinë e dijes. Kompetencat e mësuesve të rinj. (B/a) Konferencë shkencore ndërkombëtare me titull: „Zhvillimi i arsimit dhe edukimit në shek. XXI“, 2 nëntor 2012, Elbasan 6. Gladiola Sadiku/ Ema Kristo. Didaktika e korrigjimit të gabimeve (B/a). Konferencë shkencore ndërkombëtare me titull: „Zhvillimi i arsimit dhe edukimit në shek. XXI“, 2 nëntor 2012, Elbasan 7. Ema Kristo. Die Kommunikation zwischen Sprachen, eine Kommunikation zwischen Kulturen. Die Probleme der Übersetzung. Language and Culture Interactions via Translation and Interpretino 26-28.09.2012, Faculty of Philology "Blaze Koneski". Shkup 8. Ema Kristo. Catchwords in albanian press of recent years and their sociolinguistic and sociocultural background. Konferencë shkencore ndërkombëtare me titull: Research and education “Challenges towards the future”, 24- 25 maj 2013, Shkodër 9. Ema Kristo. Fëmijët me aftësi të kufizuara dhe arsimi gjithëpërfshirës. Integrimi i tyre në arsim. Konferencë shkencore ndërkombëtare me titull: Sfidat aktuale dhe e ardhmja për Punën sociale dhe shërbimin Psikologjik si profesione në tregun e punës në Shqipëri”, 23 dhjetor 2013, Elbasan. 10. Ema Kristo. Vështrim krahasues i recensioneve shkencore në gjuhën shqipe dhe gjermane. Konferencë Shkencore Ndërkombëtare me titull: Kërkime Gjuhësore. 4 korrik 2012. Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë. 11. Ema Kristo. Kulturspezifik als Übersetzungsproblem – Formen von Perspektivität zwischen Original und Übersetzung. Konferencë shkencore ndërkombëtare me titull: Perspektivierung (Perspektivität) - Beziehung zwischen Sprache und Wirklichkeit in der deutschen Sprache, der deutschsprachigen Literatur, Kultur, DaF-Didaktik und Translatologie. 17-19 tetor 2013, Prishtinë 12. Ema Kristo. Aromanian’s Language and Culture. Konferenca e 4-t ndërkombëtare në Budva/ Mal i zi. 31.05.2014- 01.06.2014. 13. Ema Kristo. Sigurimi i cilësisë në arsimin profesional. Konzepte dhe përvoja evropiane. Konferenca e 2-të ndërkombëtare arsimore e Shqipërisë. AICE 2014, 14-15.11. 2014, Tiranë 14. Ema Kristo/ Gladiola Sadiku. Shumëgjuhësia dhe multikulturaliteti Perspektivat për arsimin dhe shoqërinë – Konferencë ndërkombëtare me titull “Plurilingualizmi në arsimin e lartë”, 9-10.05.2014, Elbasan 15. Gladiola Sadiku/ Ema Kristo. Metapherübersetzung in dem Roman „Ein folgenschwerer Abend“ von Kadare. Konferencë ndërkombëtare me titull “Plurilingualizmi në arsimin e lartë”, 9-10.05.2014, Elbasan 16. Veton Matoshi/ Ema Kristo. Der albanische Infinitiv aus balkansprachlicher und eurolinguistischer Perspektive. Konferencë ndërkombëtare me titull “Plurilingualizmi në arsimin e lartë”, 9-10.05.2014, Elbasan 17. Ema Kristo/ Gladiola Sadiku. Studimet dydisplinore – një risi për arsimin shqiptar- mundësi aplikimi duke iu referuar rasteve konkrete. Konferencë ndërkombëtare “Education for Democratic Citizenship in the New Century” , 5-6.12.2014, Elbasan 18. Ema Kristo. Multilingualism and Multiculturalism. THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON: "RESEARCH AND EDUCATION - CHALLENGES TOWARDS THE FUTURE” ICRAE 2014, Shkodër 30-31.05.2014 19. Ema Kristo. Scientific Writing Requirements in University Courses according to a Survey Carried out at “A. Xhuvani” University, Elbasan, ICES 2014, "3rd International Conference on Educational Sciences, 24- 25 April 2014, Hëna e Plotë Beder University, Tirana/Albania 20. Ema Kristo. Specifikat kulturore gjatë procesit të përkthimit. Përjetimi emocional i teksteve letrare midis origjinalit dhe përkthimit. QSA. Konferenca e III ndërkombëtare “Kërkime gjuhësore”. Tiranë 11.07.2014

HERAUSGEBER*INNEN

Logo DAAD Logo GfH