Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) germanistenverzeichnis.de Deutscher Germanistenverband (DGV)

Eva Stranovska, Doc.

Geb. 1977, Hochschuldozentur seit 2013, Habilitation 2013, Nitra, Slowakei

Sprachwissenschaft - Didaktik - Anderes Fachgebiet (siehe Forschungsgebiete) (Fachgebiet) - Neuere dt. Literaturwissenschaft - Linguistik - Didaktik (Lehrgebiet)

Anschrift: [Nitra] Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - Katedra germanistiky - Štefánikova 67 - 94974 - Nitra

Homepage: http://www. ukf. sk

E-Mail-Adresse:

Forschungsgebiete:

Besondere Forschungsgebiete: Psycholinguistik Kognitive Linguistik Angewandte Linguistik

Monographien in Auswahl: Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry / Eva Stranovská. - Brno : MSD, 2011. - 316. - ISBN 978-80-7392-181-1. Lingvistický intervenčný program a kvalitatívny výskum / Eva Stranovská ; recenzent: Marta Popelková, Daša Munková. - 1. vyd. - Praha : VERBUM, 2014. - 166 s. - ISBN 978-80-87800-14-0. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte / Lenka Magová a kol ; recenzent: Eva Tandlichová, Dagmar Marková. - 1. vyd. - Praha : Verbum, 2016. - 302 s. - ISBN 978-80-87800-28-7. Meranie úspešnosti lingvistického intervenčného programu / Eva Stranovská, Daša Munková ; recenzent: Blanka Klímová, Zuzana Fráterová. - 1. vyd. - Praha : Verbum, 2014. - 148 s. - ISBN 978-80-87800-16-4. Mosty, prieniky a perspektívy efektívneho štúdia II : výskumné sondy v aplikovanej sociálnej psychológii / Eva Stranovská. - Nitra : ASPA, 2009. - 123 s. - ISBN 978-80- 969641-5-4. Mosty, prieniky a perspektívy efektívneho štúdia I : úvod do psycholingvistických a sociolingvistických vied / Eva Stranovská. - Nitra : ASPA, 2009. - 126 s. - ISBN 978-80-969641-4-7. Intervencia v učení sa cudziemu jazyku / Eva Stranovská. - Praha : Verbum, 2013. - ISBN 978-80-87800-04- 1

Aufsätze und Beiträge in Auswahl: Cognitive-Individual, Linguistic and Demographic Variables, and Syntactic Abilities in Foreign Language / Eva Stranovská et al, 2013. In: Studia Psychologica. - ISSN 0039-3320, Vol. 55, no. 4 (2013), p. 273-287. Politeness factors in requests formulated in the category width cognitive style / Eva Stranovská et al, 2012. In: STUDIA PSYCHOLOGICA. - ISSN 0039-3320, Roč. 2, č. 54 (2012), s. 111-124. PERSONAL NEED FOR STRUCTURE AND READING COMPREHENSION IN A FOREIGN LANGUAGE / Daša Munková et al, 2014. In: STUDIA PSYCHOLOGICA. - ISSN 0039-3320, Vol. 56, no. 3 (2014), p. 199-214. Foreign Language Education and Dynamics of Foreign Language Competence [elektronický zdroj] / Eva Stranovská et al, 2016. DOI 10.15405/ejsbs.192. Cultural and Cognitive Dynamics in the Context of Raising the Ability to Achieve a Cognitive Structuring of Language and Culture / Božena Horváthová, Eva Stranovská, 2011. In: Literature, Media and Cultural Studies. - ISSN 1814-6945, Vol. 9, no. 38 (2011), p. 20-27. Certainty and the Linguistic Intervention Program in Foreign Language Learning / Eva Stranovská, Silvia Hvozdíková, 2015. In: American Journal of Educational Research. - ISSN 2327-6150, Vol. 3, no. 6 (2015), p. 753-757. Perspektívy psycholingvistiky a pragmalingvistiky vo vyučovaní cudzích jazykov / Eva Stranovská, 2010. In: XLinguae.eu/A Trimestrial European Scientific Language Review. - ISSN 1337-8384, Vol. 2, no. 1 (2010), p. 27-32. ýskumné sondy kognitívnych determinantov pri osvojovaní cudzieho jazyka = Research into cognitive determinants of foreign language acquisition / Eva Stranovská, Daša Munková, 2011. In: Xlinguae.eu : A Trimestrial European Scientific Language Review. - ISSN 1337-8384, Vol. 3, no. 1 (2011), p. 12-19. Tolerance of ambiguity in foreign language / Eva Stranovská, 2013. In: XLinguae. - ISSN 1337-8384, Vol. 6, no. 1 (2013), p. 14-22. On the Influence of a Linguistic Intervention Programme on Language Factors in Speech Acts – Specifically on the Formulation of Requests / Eva Stranovská, Silvia Hvozdíková, 2013. In: Bildung und Sprachen in Europa. - Münster, 2013. - ISBN 978-3-643-50505-7, P. 343-354. Die Forderung der Selbsteinschatzung bei den Kindernmittels der Spielaktivitäten / Marta Popelková, Eva Gereková, 2005. In: Play and Education. - Krakow : Wydawnicstwo Naukowe AP, 2005. - ISBN 83-60-356- 10-5, S. 72-81. Kompetenzentwicklung bei den angehenden Lehrern / Eva Stranovská ; M. Bujňáková, J. Paračková, 2012. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis/ Jazykovedný zborník 38 : Deutsch in Forschung und Lehre. Teil I. Sammelband : X. Internationale Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei (1. - 4. September 2010, Prešov). - Prešov : Prešovská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-555-0573-2, S. 344-358. Development of reading comprehension using innovative materials in foreign language teaching / Eva Stranovská, Katarina Chválová, 2016. In: EDULEARN 16 : Proceedings from 8th International Conference on Education and New Learning Technologies 4th-6th July 2016, Barcelona, Spain. - Barcelona : IATED Academy, 2016. - ISBN 978-84- 608-8860-4, CD-ROM, p. 8178-8188. Uncertainty and Linguistic Intervention Programme / Eva Stranovská, Daša Munková, 2015. DOI doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.261. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences : 5th ICEEPSY : International Conference on Education & Educational Psychology, Kyrenia, Cyprus 22nd to 25th October 2014. - ISSN 1877-0428, Vol. 171, sp. is. (2015), p. 1410-1415. Stranovská, Eva - Munková, Daša - Munk, Michal Dynamics of Reading Comprehension Skills in Linguistic Intervention Programme / Eva Stranovská, Daša Munková, Michal Munk, 2014. DOI 10.1016/j.sbspro.2014.08.304. Analysis of Politeness Speech Acts in Slovak and Foreign Language Texts of Requests in the Context of Cognitive Style / Eva Stranovská et al, 2013. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences : 1st World Conference on Psychology and Sociology (PSYSOC), Location: Antalya, Nov 27-Dec 01, 2012 [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-0428, Vol. 47, no. 82 (2013), online, p. 764-769. A ‘Broad Categorizer‘and language modeling in relation to selected expressive factors / Eva Stranovská, Daša Munková, Michal Munk, 2016. DOI DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.02.050. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences : Future Academy Multidisciplinary Conference “ICEEPSY & CPSYC & icPSIRS & BE- ci” 13–17 October 2015 Istanbul. - ISSN 1877-0428, Vol. 217, sp. is. (2016), p. 923-928. Language processing dependence on cognitive style "Category Width" / Daša Munková, Eva Stranovská, Michal Munk, 2013. In: Procedia Social and Behavioral Sciences : The 9th International Conference on Cognitive Science (ICCS 2013) Kuching, Sarawak, Malaysia August 27-30, 2013. - ISSN 1877-0428, S. 122-130. Der Einfluss der Spielaktivitäten auf die Bildungsfähigkeit der kognitiven Strukturen / Eva Stranovská, Ivan Sarmány-Schuller, 2005. In: Play and Education : 23rd ICCP World Play Conference, Cracow 2004. - K

Dissertation (Titel): Modifikacia a optimalizacia socialnej kompetencie

Dissertation - Jahr der Publikation: 2004

Habilitation (Titel): Psycholingvistika: Determinanty osvojovania si a učenia sa cudzieho jazyka a kultúry

Übersetzungen in Auswahl: keine

Herausgebertätigkeit in Auswahl: keine

Forschergruppen, Forschungsprojekte : Typ projektu: Výskumný projekt Číslo projektu: APVV-0451-10 Názov projektu: Lingvistický intervenčný program Doba riešenia: 2011-2014 Riešiteľská pozícia: Zodpovedný riešiteľ Typ projektu: Výskumný projekt Číslo projektu: VEGA 1/2506/05 Názov projektu: Podpora rozvoja osobnosti z aspektu efektívnych intervencií a skúmanie ich účinnosti. Doba riešenia: 2005-2007 Riešiteľská pozícia: Spoluriešiteľ Typ projektu: Edukačný projekt Číslo projektu: KEGA 3/6308/08 Názov projektu: Obsahová reforma a mode

Verbindung mit wiss. Gesellschaften : - členstvo v Edičnej komisii Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (2010-2012) - členstvo v Edičnej rade Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (2010-2012) - členstvo v European Association of Languages for Specific Purposes (Európska asociácia jazykov pre špecifické účely), Španielsko - členstvo v komisii Národnej konferencie študentov ŠVOČ v odbore Nemecký jazyk a literatúra, Nitra (2010-2012) - členstvo v redakčnej rade vedecko-odborného časopisu XLinguae.eu/A Trimestrial European Scientific Language R

Weitere Angaben zu Forschungs-, Verwaltungs- und Lehrtätigkeiten: eingeladene Vorträge, Expertisen Základná škola Gbely: Osvojovanie cudzieho jazyka v mladšom školskom veku Individuálne osobitosti v osvojovaní cudzieho jazyka a kultúry Sociálne zručnosti v kontexte interkultúrnej komunikácie Riešenie konfliktných situácií v kultúrach Organizátor podujatia: Základná škola Gbely Miesto konania: Gbely Pozvaný zahraničný odborný seminár Účastník: Mgr. Zuzana Fráterová, PhD., PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Názov odborného seminára: Metodické semináre aplikovanej lin

Stipendien: Sokrates Stipendium - Dänemark

Letzte Aktualisierung: Fri Sep 27 11:50:25 2019